2020

Croeso i ddosbarth 4!

Eleni mae gennym 9 o ddisgyblion ym mlwyddyn 6 ac 12 ym mlwyddyn 5. Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

Dosbarth 4 a Mrs Williams

2019

Croeso i ddosbarth 4!

Eleni mae gennym 12 o ddisgyblion ym mlwyddyn 6 ac 9 ym mlwyddyn 5. Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau ein dosbarth.

Medi 2019

Dyma Dosbarth 4 yn mwynhau’r sioe ‘Byw drwy’r Blitz’ gan gwmni theatre Mewn Cymeriad.

Fe wnaeth dosbarth 4 gymryd rhan mewn taith goffa i gofio am aelodau o’r awyrlu a gollodd eu bywydau mewn damwain 75 o flynyddoedd yn ol. Yn agos i ddiwedd yr Ail Ryfel Byd fe wnaeth awyren y RAF, a oedd yn teithio i Ynys Mon, ddod lawr ym mynyddoedd y Preseli gan ladd 6 allan o’r 9 criw. Roedd yn brofiad unigryw i’r disgyblion ac yn un fydd siwr o aros yn y cof.

Hydref 2019

Dyma disgyblion dosbarth 4 yn mwynhau Sesiwn 1 o’r prosiect ”Arwyr Amser” sydd wedi eu drefnu gan Archaeolegwr Cymunedol a’r Parc Cenedlaethol.

Sesiwn 1- Beth yw Archaeoleg? 

Mwynhaodd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 brofiad cofiadwy yn Nhŵr Rheoli Carew heddiw, fel rhan o’u hastudiaethau o’r Ail Ryfel Byd. Fe wnaeth y daith, sydd bob amser yn ffefryn gan y disgyblion sy’n mynychu, fwynhau dysgu am rôl y tŵr rheoli yn ystod y rhyfel, awyrennau o’r cyfnod, côd morse, dillad/gwisgoedd, bwyd, y swyddfa bost, llochesi anderson ac ati. Cymerwch gip ar y lluniau i weld pa mor werth chweil oedd y daith …

Dyma disgyblion dosbarth 4 yn mwynhau Sesiwn 2 o’r prosiect ”Arwyr Amser” sydd wedi eu drefnu gan Archaeolegwr Cymunedol a’r Parc Cenedlaethol. 

Sesiwn 2- Hedfan ac Archaeoleg.

Cwis Dim Clem

Diolch yn fawr a llongyfarchiadau i Daisy, Jac, Isobel a Morgan am gymryd ran yng nghwis Dim Clem yn erbyn Ysgolion Y Frenni, Cilgerran a Clydau. Da iawn chi.

Cogurdd 2020

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 6 wnaeth gymryd rhan yn y gystadleuaeth Cogurdd. Cibab ffrwyth gyda Iogwrt oedd y dasg a pharatowyd cibabs creadigol hyfryd gan y plant. Diolch i Miss Rhian Owens am ddod i feirniadu a llongyfarchiadau mawr i Ellie Williams ar ddod yn fuddugol. Bydd Ellie yn cynrychioli’r ysgol yn y rownd sirol ar y 27ain o Fawrth yn Ysgol y Preseli. Llongyfarchiadau hefyd i Daisy Waters ar ddod yn ail ac Isobel Davies ar ddod yn 3ydd.

Dydd Gwyl Dewi 2020

Dydd Gwener, Chwefror 28ain

Dathlwyd Dydd Gwyl Dewi yn yr Ysgol heddi ac ymunodd Ysgol Brynconin â ni am y bore. Hyfryd oedd gweld pob un o’r plant wedi gwisgo mewn gwisg traddodiadol Cymreig / crysau Rygbi Cymru a mwynhawyd bore prysur o weithgareddau gan bawb.