Mae cinio ysgol yn costio £2.25 i blant Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, blwyddyn1 a 2) a £2.35 i blant CA2 (Blynyddoedd 3-6).

Mae Ysgol Maenclcochog yn ysgol sydd yn defnyddio system arlwyo di-arian. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar ysgol.

10 rheswm dros ddewis cinio ysgol Lenni

 1. Pryd iach, cytbwys bob dydd
 2. Defnyddio cynhyrchion o safon uchel – lawer ohonynt yn lleol
 3. Cael gwerth eich arian
 4. Hwylustod – arbed amser yn y bore. Hefyd does dim rhaid becso am gadw bwyd yn ffres a hylan tan amser cinio
 5. Pawb yn bwyta gyda’i gilydd – amser cinio yn llawn hwyl a boddhad. Mae’n gwella sgiliau cymdeithasol hefyd.
 6. Wedi’i baratoi a’i goginio gyda staff hollol hyfforddedig
 7. Plant yn cael eu hannog i roi cynnig ar amrywiaeth o wahanol fwydydd
 8. Bwyd wedi’i goginio a’i bwyta’n ffres yn y dull traddodiadol
 9. Mae ein polisi prynu yn sicrhau bod safon ein cyflenwyr yn cael ei gwirio
 10. Bod yn rhan o ddull ysgol gyfan o ymdrin â iechyd a lles

Prydau Ysgol Am Ddim

Mae ciniawau ysgol rhad ac am ddim gwerth dros £380 y flwyddyn.

Os ydych yn rhiant neu’n warcheidwad cyfreithiol, gallai eich plentyn fod yn gymwys i’w cael os ydych eisoes yn derbyn:

•  Cymhorthdal Incwm;

•  Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (JSA);

•  Elfen Gwarantu Credyd Pensiwn y Wladwriaeth;

•  Credydau Treth Plant, gydag Incwm Blynyddol Aelwyd sy’n is nag £16,190 y flwyddyn;

•  Lwfans Cymorth Cyflogaeth mewn Cysylltiad ag Incwm yn Unig;

•  Cymorth o dan ran VI Deddf Lloches a Mewnfudo 1999.

Os nad ydych yn siŵr, mae bob amser yn werth holi.

Gallwch gael ffurflenni cais oddi wrth

•  Swyddfa’r ysgol

•  E-bost: enquiries@pembrokeshire.gov.uk

•  Gwasanaethau Refeniw, Cyngor Sir Penfro, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP.  Ffôn 01437 776262 – gallan nhw ateb cwestiynau ynglŷn â ph’un ai y gallwch hawlio ciniawau ysgol rhad ac am ddim ai peidio.

NID YDYCH YN GYMWYS I DDERBYN PRYDAU YSGOL AM DDIM OS YDYCH CHI’N DERBYN

 1. Lwfans Cymorth Cyflogaeth mewn Cysylltiad ag Incwm (ESACB)
 2. Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (JSA)
 3. Credydau Treth Gwaith
 4. Os yw incwm blynyddol eich aelwyd yn uwch na £16,190 (nodir incwm blynyddol eich aelwyd ar Grynodeb Credydau Treth TC602/ Hysbysiad am Ddyfarniad fel arfer)
 Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan isod: